سید علی‌رضا محمودی مشاور شورای امنیت ملی در امور سیاسی و مردمی، در پیامی به مناسبت هفتمین سالیاد درگذشت مارشال محمد قسیم فهیم، او را حقله وصل حکمت پیشینیان با سیاست روز خوانده است. محمودی افزوده که مارشال در سیاست افغانستان یک نقطه ثقل بود.


به گزارش خبرگزاری دید، سید علی‌رضا محمودی مشاور شورای امنیت ملی در امور سیاسی و مردمی، امروز دوشنبه(۱۸حوت) در پیامی به مناسبت هفتمین سال درگذشت مارشال محمد قسیم فهیم، گفته: مارشال فقید حلقه وصل حکمت پیشینیان با سیاست روز بود، نگاهبان فضیلت‌ها و نیکویی‌های اخلاقی جامعه بود، برای همین از نیمروز تا بدخشان، با قطعه به قطعه وطن، احساس همدلی می‌کرد و همه او را تکیه گاه خود احساس می‌کردند.
در بخشی دیگر از پیام آقای محمودی، مارشال محمد قسیم فهیم نماد وطن دوستی در متشتت‌ترین روزگار تاریخ کشور خوانده شده است.
آقای محمودی تاکید کرده است: مجاهد مبارزی که جوانمردی و مروت و میهن دوستی، اضلاع چندگانه شخصیتش بودند و با این وجوه، چهره یگانه و فرزانه‌ای برای اهل سیاست شده بود .
مشاور امور مردمی و سیاسی شورای امنیت ملی، مارشال فقید را نقطه ثقل سیاست افغانستان خوانده افزوده که« نه تنها برای مبارزاتش علیه بیگانگان که برای عياری و حفظ اخلاق عياری و یگانگی‌اش نسبت به همه مردم افغانستان و پاسداری از فرهنگ و فکر و فضیلت، مارشال افغانستان بود و فقدان او، فقدان همه اینهاست».
سید علی‌رضا محمودی که برای سالیانی همراه و همکار مارشال فهیم بوده، در پیامش تصریح کرده که «برای این، هفتمین سالیاد او را به عنوان یکی از نزدیک‌ترین یاران او گرامی می‌دارم و امیدوارم، راه و سلوک او همراه با نامش درخشان بماند.
مارشال محمد قسیم فهیم معاون پیشین ریاست جمهوری در ۱۸ حوت سال ۱۳۹۲ خورشیدی به عمر ۵۷ سالگی در کابل درگذشت. از مارشال فهیم به عنوان یکی از چهره‌های برجسته نظام‌سازی و بنیانگذاری ارتش نوین کشور یاد می‌شود.

کد خبر: 86839