مخالفت طالبان با برگزاری نشست استانبول در ماه اپریل

کد خبر: 87932