رییس جمهور غنی که در مراسم یازدهمین دور فراغت افسران پولیس سخن می‌زد، بر صفر شدن مداخلات بیرونی در امور کاری وزارت امور داخله تاکید کرده و آن را نپذیرفتنی خواند.

رییس جمهور غنی که در مراسم یازدهمین دور فراغت افسران پولیس سخن می‌زد، بر صفر شدن مداخلات بیرونی در امور کاری وزارت امور داخله تاکید کرده و آن را نپذیرفتنی خواند.
به گزارش خبرگزاری دید، محمد اشرف غنی امروز دو شنبه(۲۳ جدی) در مراسم یازدهمین دور فراغت افسران اکادمی پولیس اشتراک و سخنرانی کرد. آقای غنی گفت که مداخلات بیرونی در وزارت داخله پذیرفتنی نیست.
رییس جمهور غنی ضمن دشوار خواندن وظیفه پولیس نسبت به ارتش ملی و ریاست امنیت ملی، می‌گوید که پولیس با مردم تماس دارد و باید ممثل حاکمیت قانون باشد.
آقای غنی همچنان افزود: پیشرفت هریک از افسران پولیس باید بر اساس شایستگی باشد، هیچ معیار دیگر نباید مد نظر قرار بگیرد.
رییس جمهور غنی همچنین تاکید نمود که در قانون کشور ما مسلح غیر مسئول جای ندارد و هیچ قاچاق بر نباید بتواند پولیس ما را تهدید کند.
محمد اشرف غنی در مورد ماهیت نیروی پولیس نیز اشاره کرده و می‌گوید که پولیس قطعه کماندو یا قوای خاص نیست، بلکه مجری قانون است و باید بیشتر از اسلحه، متکی به تدبیر باشد.
غنی: پولیس قوای کماندو نیست یا قطعه خاص نیست، باید پولیس تدبیر داشته باشد. هیچ مسئول امنیتی حق کشتن کسی را ندارد. من به عنوان سرقوماندان اعلی حق کشتن کسی را ندارم. استعمال قوه باید آخرین گزینه برای پولیس باشد.
گفتنی است که در ماه‌های پسین مردم از برخورد پولیس با برخی متهمان و مردم عامه به شدت ناراض بوده‌اند.

کد خبر: 62281