با نزدیک شدن ماه جوزا شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری بر عملی شدن طرح شان برای پایان حکومت وحدت ملی و ختم کار رییس‌ جمهور اشرف غنی تاکید می‌ورزند.

با نزدیک شدن ماه جوزا شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری بر عملی شدن طرح شان برای پایان حکومت وحدت ملی و ختم کار رییس‌ جمهور اشرف غنی تاکید می‌ورزند.
این نامزدان می‌گویند که دوره کار رییس جمهور در قانون اساسی پنج سال پیش بینی شده است و ادامه کار رییس جمهور را در ماه جوزا غیرقانونی می‌دانند.
با آن که بر بنیاد قانون اساسی در حدود ده روز دیگر از دوره کاری رییس جمهور مانده است، اما بیست روز پیش دادگاه عالی به پیشنهاد ریاست جمهوری ادامه کار رییس جمهور را تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تایید کرده است.
اما بیش از ده نامزد انتخابات ریاست جمهوری ادامه کار رییس‌ جمهور را پس از اول ماه جوزا پذیرفتنی نمی‌دانند.
احمد ولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست جمهوری، گفته:«همه مردم افغانستان رسالت و مسئولیت دارند که در این قسمت جانب احتیاط را بگیرند و این حکومت از اول جوزا غیرقانونی است، تمدید آن غیرقانونی است، بودنش غیرقانونی است.»
پیش از این دادگاه عالی کار رییس جمهور را تا برگزاری انتخابات تایید کرده است، اما شماری از حقوق‌دانان می‌گویند که ماده شصت و یکم قانون اساسی در باره عمر حکومت روشن است و نیاز به تفسیر ندارد.
اتحادیه حقوق‌دانان افغانستان می‌گوید که دادگاه عالی مرجع تفسیر قانون اساسی نیست.
با آن که مرجع تفسیر قانون اساسی روشن نیست و این کار از صلاحیت‌های دادگاه عالی شناخته نمی‌شود، اما دادگاه عالی در زمان حکومت رییس‌ جمهور پیشین نیز چنین کاری را انجام داده است.
بربنیاد قانون اساسی، وظیفه رییس‌ جمهور در اول ماه جوزای سال پنجم – بعد از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری – به پایان می‌رسد.
قانون اساسی افغانستان هم‌چنان حکم می‌کند که انتخابات ریاست‌جمهوری باید ۳۰ یا ۶۰روز پیش از ختم کار رییس‌ جمهور برگزار شود.
این در حالی است که انتخابات ریاست‌ جمهوری کشور که باید در ۳۱ ماه حمل امسال برگزار می‌شد اکنون قرار است به تاریخ ششم ماه میزان برگزار شود.
دادگاه عالی و ریاست‌جمهوری در این باره چیزی نمی‌گویند.
انتخابات ریاست جمهوری یکبار از ماه حمل به روز بیست نهم ماه سرطان به تاخیر افتاد و سپس دوباره این روند به روز ششم ماه میزان به تعویق افتاد و واکنش شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را برانگیخت.

کد خبر: 47048