نخستین جلسۀ کابینۀ سال ۱۳۹۹ تحت ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهور در ارگ برگزار شد. در این نشست فوق‌العاده مسایل امنیتی، روند کاری حکومت در سال جدید و همچنان چگونگی مبارزه شیوع ویروس کرونا مورد بحث قرار گرفت.

نخستین جلسۀ کابینۀ سال ۱۳۹۹ تحت ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهور در ارگ برگزار شد. در این نشست فوق‌العاده مسایل امنیتی، روند کاری حکومت در سال جدید و همچنان چگونگی مبارزه شیوع ویروس کرونا مورد بحث قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری دید، ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌ای گفته است که نخستین جلسه کابینه سال ۱۳۹۹ به ریاست رییس جمهور غنی در ارگ برگزار شد که در این جلسه در مورد مبارزه با ویروس کرونا و چالش‌های منطقه‌ای بحث و تبادل نظر شد.
امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری در این جلسه گفت که پیام عمده و اساسی سیاسی تیم ما در اولین جلسۀ کابینه سال ۱۳۹۹، همانا اهداف استراتژیک مشترک و بزرگ ملی، همسویی و هم نظری در ساختار تعریف شده و مبتنی بر قانون اساسی بوده، در زعامت و رهبری مبتنی بر همسویی که مشخصه این تیم است، آغوش حکومت برای زمینه سازی و جذب افراد و اشخاص متعهد و متخصص از تمام مردم کشور و جناح‌های سیاسی، باز می‌باشد تا همه در مدیریت قدرت جهت تأمین منافع ملی سهیم باشند.
طبق آجندا، معاون دوم ریاست جمهوری گزارش کارکردها، فیصله‌ها و اقدامات کمیته اضطراری جلوگیری از شیوع ویروس کرونا را به جلسه ارائه کرد.
در این جلسه، رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی طرزالعمل تنظیم رژیم کاری به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا (کووید ۱۹) در ادارات ملکی را به جلسه ارائه کرد و گفت که هدف این طرزالعمل را تأمین مصئونیت محیط کاری برای کارکنان و مراجعین، تنظیم ساعات و شفت‌های کاری جهت عرضه خدمات و چگونگی تأمین ارتباط اداره با مراجعین تشکیل داده، مطابق آن ساعات کاری کارکنان در وزارت‌ها و ادارات دولتی برای فعالیت‌های پلانی از ۸ صبح الی یک بعد از ظهر و در صورت نیاز به فعالیت‌های ضروری در شفت دوم از یک بعد از ظهر الی ۴ عصر به تشخیص وزارت‌ها و ادارات دولتی تنظیم گردیده همچنان تایم کاری برای فعالیت‌های غیر مرتبط با سایر بخش‌ها و ادارات نیز در این طرزالعمل تنظیم گردیده است.
کابینه طرزالعمل متذکره را با یک سلسله اصلاحات مورد تصویب قرارداده، کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی را موظف نمود تا آنرا به صورت عاجل تصحیح و ادارات ذیربط از تاریخ سوم حمل آنرا مورد تطبیق قرار دهند.
به همین ترتیب رییس عمومی تنظیم امور زندان‌ها؛ پیرامون ترتیب مسوده فرمان اختصاصی در مورد تخفیف و عفو مجازات محجوزین و محبوسین به مناسبت سال جدید هجری خورشیدی ۱۳۹۹ و به منظور اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در محلات سلب آزادی، صحبت نمود.
کابینه، مسوده فرمان فوق‌الذکر را در پرنسیب مورد تصویب قرار داده، رییس امور زندان‌ها را موظف نمود تا آنرا در جلسه‌ای تحت نظر معاون دوم ریاست جمهوری و اشتراک دادستانی کل طبق تذکر جلسه تصحیح نموده، به مقام ریاست جمهوری ارائه نماید.
سپس رییس شورای عالی طبی و معین پالیسی وزارت صحت عامه طرح امتیازات خاص برای کارمندان صحی موظف در مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان را به جلسه ارائه کرد که با یک سلسله اصلاحات، طرح مذکور به عنوان امتیازات اضطراری الی رفع خطر ویروس کرونا در کشور مورد تصویب قرار گرفت.
در اخیر جلسه، رییس عمومی اداره ارتباطات عامه واستراتژیک ریاست جمهوری، گزارش کمیته دولتی ارتباطات عامه جهت وقایه و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و پلان‌ها و اقدامات بعدی جهت اطلاع رسانی از خطرات ناشی از شیوع ویروس متذکره را به جلسه ارائه کرد که گزارش متذکره و پیشنهادات شان مورد تصویب قرار گرفت.

کد خبر: 65190