سومین گفتمان تساهل و مدارا امروز یکشنبه (۲۵ سنبله) با اشتراک اساتید دانشگاه، فرهنگیان و دانشجویان در دانشگاه کابل برگزار شد.


سومین گفتمان تساهل و مدارا امروز یکشنبه (۲۵ سنبله) با اشتراک اساتید دانشگاه، فرهنگیان و دانشجویان دردانشگاه کابل برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری دید، فرامرز تمنا رییس مرکز مطالعات استراتژیک وزارت امور خارجه گفت:تا زمانی که شکاف های هویتی درجامعه پرنشود، افراط گرایی کاهش نیافته و اعتدال به وجود نخواهد آمد.
آقای تمنا رابطه جوانان و هویت را با افراط گرایی نزدیک خوانده گفت: زمانی که یک جوان خود را در بی هویتی ببیند و احساس کند که هویت شان مستحکم نیست برای گریز از بی هویتی دست به شورش می زند.
تمنا با بیان این که هویت خواهی جهان را به سوی افراط گرایی سوق می دهد، گفت: هویت خواهی فطری است وقتی هویت پیدا شد باز انسان تلاش دارد که آن را حفظ کند.
رییس مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه گفت: تفکر گسترش واعمار و پایداری هویت باعث می شود که افراط گرایی رونق پیدا کند.
تمنا هویت را برایند بیم درونی و خطر بیرونی خوانده گفت:« احساس بیم درونی و خطر بیرونی احساس خود و دیگر را به وجود می آورد و تفکر خود و دیگری باعث می شود که خود دیگری را هم خود سازد، اینجاست که شورش و خشونت بوجود می آید.»
آقای تمنا افزود: احساس خود و دیگری بستر افراط گرایی را افزایش می دهد تا دیگری خود یا هم خود دیگری شوند.
به گفته اقای تمنا، تروریزم با تفکری که دیگری را خود سازند، افراط گرایی را ترویج و برای احیای هویت منسوخ خود تلاش می کند.
افضل رهبین رییس آرشیف ملی می گوید: یکی ازانگیزه های افراط گرایی وعدم تساهل و مدارا در وجود دولتمردان است.
وی تصریح کرد عدم تساهل و مدارای دولت مردان باعث می شود تا افراد جامعه دست به خشونت بزند.
آقای رهبین گفت: تا زمانی که نظریه قوم پرستی از دولتمردان دور نشود جامعه هر روز به سوی خشونت و افراط گرایی قدم خواهد برداشت.


کد خبر: 35231