Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/didpress/public_html/wp-content/plugins/wordpress-23-related-posts-plugin/init.php on line 215

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/didpress/public_html/wp-content/plugins/wordpress-23-related-posts-plugin/recommendations.php on line 182

WordPress database error: [Illegal mix of collations for operation ' IN ']
SELECT target.post_id, sum(target.weight * log(19162 / least(19162, freqs.freq))) as score FROM ew_wp_rp_tags as target, (SELECT label, count(1) as freq FROM ew_wp_rp_tags WHERE label IN ('C_????? ?????', 'P_????????? ?????', 'P_????? ??? ??????', 'P_???????', 'C_???? ? ??????', 'A_alt') GROUP BY label ) as freqs WHERE target.post_id NOT IN ('13786') AND target.label=freqs.label AND target.label IN ('C_????? ?????', 'P_????????? ?????', 'P_????? ??? ??????', 'P_???????', 'C_???? ? ??????', 'A_alt') AND target.post_id NOT IN ( SELECT post_id FROM ew_wp_rp_tags WHERE label IN ('C_اجتماع', 'C_اسلایدشو', 'C_افغانستان', 'C_تحلیل', 'C_جهان', 'C_سیاست', 'C_عکس خبری', 'C_گزارش', 'C_منطقه') ) GROUP BY target.post_id ORDER BY score desc, target.post_id desc LIMIT 12;


Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/didpress/public_html/wp-content/plugins/wordpress-23-related-posts-plugin/init.php on line 215

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/didpress/public_html/wp-content/plugins/wordpress-23-related-posts-plugin/init.php on line 215


در این رقابت‌ها بیش از ۲۰۰ ورزشکار از باشگاه‌ها و کلپ‌های تکواندوی کابل، شرکت دارند که در هشت کلاس وزنی با هم رقابت می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری دید، هدف از برگزاری این رقابت‌ها رشد ورزش تکواندو و انتخاب ۳۲ چهره برتر از میان شرکت کننده‌گان برای تیم منتخب کابل عنوان شده است.
در مراسم افتتاح رقابت‌ها هیئات رهبری ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت و کمیته ملی المپیک شرکت داشتند.
داکتر میرویس بهاوی، معاون فنی و مسلکی، در مورد اهمیت برگزاری مسابقات، گفت که از امتیازاتی که در قانون ورزش افغانستان برای ورزشکاران، قهرمانان مربیان و پیش‌کسوتان در نظر گرفته شده باد آوری کرد.
وی فدراسیون‌های ورزشی را خطاب قرار داده گفت: هرگاه برنامه‌های ورزشی‌شان خوب مدیریت شود، سکتورهای خصوصی می‌تواند در حمایت از ورزشکاران همکاری کنند.
گفتنی است که این رقابت‌های به مدت ۶ روز ادامه خواهد داشت و در پایان ۳۲ نفر به تیم منتخب کابل برگزیده می‌شوند.

کد خبر: 16786