این روزها فضای کابل عاشورایی است، جاده ها و محلات با برپایی سقاخانه ها و طاق های سیاه، در عزای نواده عزیز حضرت رسول مقبول نشسته است.

کد خبر: 53653