در همایش سالیاد مارشال محمد قسیم فهیم در بلخ، سخنرانان بر نقش برجسته او در ساختن نظام جدید، اردوی ملی و حمایت از روندهای دمکراتیک همانند انتخابات تاکید شد.

کد خبر: 44445