وزارت امور داخله می‌گوید که ساعت ۸:۰۸ صبح امروز سه فیر راکت در ساحات ناحیه‌‌ اول و دوم شهر کابل اصابت کرده است.


به گزارش خبرگزاری دید، میرویس استانکزی سخنگوی وزارت داخله گفته که این راکت‌ها در «باغ علی‌مردان» و «چمن حضوری» ناحیه‌ اول و «منابع بشری» ناحیه‌ دوم شهر کابل اصابت کرده است.
به گفته‌ او، راکت‌ها از کوچه‌ ۱۸ پروان سوم ناحیه‌ چهارم شهر کابل پرتاب شده است.
سخنگوی وزارت داخله گفته که این راکت‌ها تلفات جانی در پی نداشته است.
راکت‌ها در هنگام ادای نماز عید در ارگ، بر شهر کابل اصابت کرد اما مسئولیت آن را هنوز شخص و یا گروهی به عهده نگرفته است.


رییس‌ جمهور غنی اما مسئولیت آن را به ‌صورت ضمنی به طالبان نسبت داد. او که در ارگ ریاست‌ جمهوری صحبت می‌کرد، خطاب به این گروه گفت: «این کشور را با راکت گرفته نمی‌توانید. این کشور قلب می‌خواهد».
طالبان هنوز چیزی در این مورد نگفته‌اند.

کد خبر: 93998