از سرتاسر کشور ۲۸۰ هزار تن در پروسه استخدام ۱۷ هزار بست خدمات ملکی ثبت نام کرده بودند که ۱۲۵ هزار تن آن‌ها واجد شرایط شناخته شده است.
به گزارش خبر گزاری دید، نادر نادری رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در یک نشست مطبوعاتی گفت: واجدین شرایط این بست‌ها روز چهارشنبه « ۴ دلو» از طرف کمیسیون اصلاحات اداری مشخص شدند و در سایت این کمیسیون در دسترس است.
آقای نادری با اشاره به ۴۴۵ هزار بست که حد اکثر سقف پذیرش دولت در ادارات خدمات ملکی می‌باشد گفت: سطح بیکاران در جامعه بالا و واجدین شرایط بست‌های متذکره زیادند، بناً رقابت کنندگان شرایط سختی را در پیش خواهند داشت.
وی افزود: براساس ارزیابی های این اداره، در تمام وزارت خانه‌های افغانستان به تعداد ۶۶۸۹ بست که شامل بست های ۳و۴ می باشد از ۵ سال بدین‌سو خالی بوده و آن‌ها هیچ‌اقدام نکرده‌اند.
رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در ادامه گفت: این کمیسیون دستان ذیدخل حکومتی در تعیینات کارمندان خدمات ملکی را کوتاه کرده است و رقابت کننده‌گان از شفافیت پروسه اطمینان کامل داشته باشند.
این در حالی است که بیکاری روز افزون در جامعه، چالش‌های فراوانی را پیش روی جوانان قرار داده که اکثر آنان را مجبور به مهاجرت به کشورهای دیگر کرده است.

کد خبر: 22502