وادی فرغانه؛ بهشت بابرشاه پس از شوروی

کد خبر: 87848