نویسنده:

امیرآصف طیبی

پیروزی حسین بخش صفری نشان داد که پدیده‌ای به نام ورزش، معجزه می‌کند و می‌تواند محور همبستگی و همسویی ملی باشد. محوری که تمامی مرزها را می‌شکند و مرز واحدی به نام ملت ترسیم می‌کند.

حسین بخش صفری شب گذشته تمامی مرزهای معمول در جغرافیای افغانستان را شکست و خنده را بر لب تمامی کسانی که خود را شامل این حوزه جغرافیایی می‌دانند، نشاند. پیروزی حسین‌بخش بر حریف روسی فراتر از نام‌های افراد، گروه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی جشن گرفته شد و به عبارت دیگر، دیشب ملت و دولت افغانستان یک صدا خندیدند.
ملتی که چندین دهه است یک صدا نخندیده و مرزهای برساخته‌ سیاسی و اجتماعی هر از گاهی نمکی شده بر زخم شان. ملتی که چند پارگی را بیش از هر پدیده‌ دیگری می‌شناسد، شب گذشته اما یک صدا خندید.
در کنار شهروندان کشور که هرکدام به شیوه‌ خاصی شادی بی‌حد و حصر شان را ابراز داشتند و بدون توجه به هرگونه مرزبندی، پیروزی حسین بخش صفری را پیروزی ملی در برابر دشمن ملت افغانستان دانستند و احساس ملی را به نمایش گذاشتند. رییس جمهور نیز در صفحه رسمی فیسبوکش از پیروزی این ورزشکار سربلند کشور به عنوان پیروزی جوان افغان تقدیر کرده و آن را به ملت افغانستان تبریک گفته است. برخی دیگر از مقامات ارشد حکومتی نیز شادمان از این پیروزی آن را تبریک گفته‌اند.
پیروزی حسین بخش صفری نشان داد که پدیده‌ای به نام ورزش، معجزه می‌کند و می‌تواند محور همبستگی و همسویی ملی باشد. محوری که تمامی مرزها را می‌شکند و مرز واحدی به نام ملت ترسیم می‌کند. ورزش تنها عرصه‌‌ای بوده که همه خود را در یک آینه می‌بینند.
ورزش بارها این نقش را ایفا کرده است و بارها توانسته اقشار مختلف را کنارهم جمع کند و همه را تبدیل به صدای واحد ساخته و باعث خنده‌های یک صدا و هماهنگ آنها شده است.

کد خبر: 61346