وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در چارچوب برنامه‌های توسعه‌ای خود برای تقویت و حمایت بانوان روستایی، ۱۱هزار باغچه‌ خانه‌گی را برای ۸ هزار و ۵۰۰ خانم در سراسر کشور توزیع و نصب کرده است.
به گزارش خبرگزاری دید، اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می‌گوید: «هدف از توزیع این باغچه‌ها این است که بانوان بتوانند در پرورش سبزی و «ترکاری»، ایجاد مصئونیت غذایی و بلند رفتن سطح اقتصاد خانواده‌ها سهم بگیرند و با دریافت کمک‌ها، رهنمایی‌های وزارت و توانایی‌های خودشان، خانواده‌های‌شان را با کشت‌وکارهای کوچک به سوی خودکفایی سوق بدهند.»
سخنگوی وزارت زراعت افزود که این وزارت هم‌چنان برای بهبود حاصلات بانوان، برای آنان بذرهای آزمایش‌شده‌ سبزی و ترکاری توزیع کرده است.
از سویی هم، بانوانی که باغچه‌های خانه‌گی و وسایل آن را از سوی وزارت زراعت دریافت کرده‌اند، حاصلات بذرها در باغچه‌های‌شان خوب می‌خوانند و می‌گویند که از سطح تولیدات خود رضایت دارند.
این باغچه‌ها به سیستم قطره‌ای آبیاری کار می‌کند و بانوان به ساده‌گی و راحتی در آن می‌توانند کشت و کار کنند.
وزارت زراعت در نظر دارد سطح این فعالیت‌های خود را گسترش دهد و برای بهبود وضعیت خانواده‌ها، با این پروژه‌ها خانم‌ها را نیز به کار و رشد اقتصاد خانواده‌های‌شان وادارد.


کد خبر: 21455