وزارت مالیه می‌گوید که در راستای تعهد اصلاحات مالی واقتصادی کشور توانسته است برای نخستین بار در ۱۸سال گذشته، برنامه اصلاحات مالی واقتصادی خود را با صندوق وجهی بین‌المللی پول موفقانه به پایه اکمال برساند.

وزارت مالیه می‌گوید که در راستای تعهد اصلاحات مالی واقتصادی کشور توانسته است برای نخستین بار در ۱۸سال گذشته، برنامه اصلاحات مالی واقتصادی خود را با صندوق وجهی بین‌المللی پول موفقانه به پایه اکمال برساند.
به گزارش خبرگزاری دید، همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد رییس جمهور که امروز یکشنبه(۱جدی) در مزکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت گفت: تمام اصلاحات در قالب ۴۸ تعهد بزرگ و۱۵ تعهد کمیتی انجام یافته و از سوی بورد اجرایی صندوق وجهی بین‌المللی پول، مورد تأیید قرار گرفت.
او گفت تعهدات انجام شده در بخش‌های اصلاحات اقتصادی، مدیریت اصلاح سکتور مالی، اصلاح سکتور بانکی، جمع آوری عواید ملی، مدیریت موثر اقتصاد بزرگ، رشد اقتصادی و انجام شاخص‌های صندوق وجهی بین‌المللی در مبارزه علیه فساد اداری بوده است.
آقای قیومی افزود که تطبیق این اصلاحات، اعتبار افغانستان را نزد جامعه بین‌المللی بالا برده وتمویل کنندگان کمک‌های شان را تداوم می‌بخشند و افغانستان می‌تواند قرضه‌های سهل دراز مدت با تکتانه کم یا صفر را برای پروژه‌های مشخص عایداتی به دست آورد و سرانجام سرمایه‌گذاری داخلی وخارجی جلب وتقویت شده است.
او گفت افغانستان پس از تکمیل موفقانه شش دوره ارزیابی اصلاحات توانسته است مبلغ ۴۴.۴ میلیون دالر امریکایی از صندوق بین‌المللی پول به دست آورد.
سرپرست وزارت مالیه گفت که حفظ ثبات مالی اقتصاد بزرگ، رشد اقتصادی، افزایش جمع آوری عواید ومصرف بودجه انکشافی، مهمترین تعهدات افغانستان در بخش اقتصادی ومالی بوده است.
افغانستان در سال مالی ۱۳۹۸ توانسته است بیشتر از۲۰۸ میلیارد افغانی عواید جمع آوری کند که با تصفیه کامل حساب‌ها تاپایان امروز به ۲۰۹ میلیارد افغانی خواهد رسید.
این مبلغ در مقایسه با هدف تعیین شده ۲۲ میلیارد افغانی افزایش را نشان می‌دهد واین رقم بالاترین میزان جمع آوری عواید در ۱۸ سال گذشته است.
رشد اقتصادی افغانستان از ۱.۳ درصد در سال ۱۳۹۴ به ۳ درصد درسال ۱۳۹۸ رسیده است و پیش بینی می‌شود که این رشد در سال آینده به ۳.۴ درصد بالا برود.
حکومت در سال ۱۳۹۸ توانسته است در حدود ۹۵.۴ درصد بودجه انکشافی‌اش را به مصرف برساند و در مقایسه با سال گذشته ۱۲ میلیارد افغانی بیشتر مصرف کرده است.
در همین حال، واحدالله نوشیر معاون و سرپست بانک مرکزی تطبیق موفقانه برنامه اصلاحات مالی واقتصادی افغانستان با صندوق وجهی بین‌المللی پول را در زمینه‌های کاهش تورم، افزایش ذخایر ارزی وحفظ ارزش واحد پول افغانی، موثر دانست.
او گفت در آغاز برنامه سه ساله اصلاحات اقتصادی ومالی، سطح انفلاسیون در کشور ۷.۳۷ درصد بود واکنون به ۱.۱۲ درصد کاهش یافته است.
همچنان پالیسی ذخایر، در شروع برنامه به ۷.۷ میلیارد دالر می‌رسید، اما اکنون به ۸.۵ میلیارد دالر افزایش یافته است.
سرپرست بانک مرکزی ارزش واحد پول افغانی را در دوسال گذشته در مقایسه با واحدهای پولی کشورهای همسایه ومنطقه باثبات تر دانست و گفت آمار نشان می‌دهد که واحد پول افغانی از ثبات خوب برخوردار بوده است.

کد خبر: 60890