براساس فرمان تازه ریاست جمهوری، وزارت مبارزه علیه مواد مخدر با وزارت امور داخله ادغام می‌شود.

براساس فرمان تازه ریاست جمهوری، وزارت مبارزه علیه مواد مخدر با وزارت امور داخله ادغام می‌شود.
در یک خبرنامه دفتر ریاست جمهوری که روز یک‌شنبه هفتم دلو نشر شد، آمده است که هدف از ادغام این دو وزارت تحقق به‌ موقع و مؤثر اهداف دولت در زمینه مبارزه با مواد مخدر و تنفیذ قانون است.
فراهم‌آوری معیشت بدیل برای دهقانان و تطبیق قانون در برابر قاچاق‌بران مواد مخدر و رفع تداخل وظیفه‌ای میان نهادهای دولتی در امر مبارزه علیه مواد مخدر و تحقق اصل صرفه‌جویی در مصارف نیز بخشی از اهداف این اقدام خوانده شده است.
در فرمان ریاست جمهوری، وزارت امور داخله موظف شده است تا در هماهنگی با نهادهای دولتی ذیربط به‌ ویژه وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، وزارت صحت عامه، اداره ملی احصائیه و سایر نهادهای مربوط، وظایف وزارت مبارزه با مواد مخدر را مورد بازنگری قرار دهد.
بر اساس فرمان، این بازنگری در حوزه وظایف وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، در ساحات کاهش تقاضا و معالجه معتادان، معیشت بدیل، انسجام و هماهنگی پالیسی‌ها و استراتژی‌های مربوط به مبارزه علیه مواد مخدر انجام می‌شود.
در فرمان آمده است که یک کمیته تخنیکی متشکل از نمایندگان وزارت امور داخله، وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، وزارت صحت عامه، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، وزارت مالیه، نماینده ریاست عمومی دفتر رییس جمهور روی طرح تشکیل جدید ادغام وزارت مبارزه علیه مواد مخدر با وزارت امور داخله کار و این طرح را از لحاظ تشکیل و بودجه در ظرف سه ماه ترتیب می‌کند.
این کمیته همچنان طرح ادغام فزیکی نهادهای یادشده و تدارک محل مناسب برای دفاتر، وسایل و تجهیزات آن را ترتیب می‌کند.
گفتنی است که پیش از این در تشکیلات وزارت امور داخله یک معینیت در بخش مبارزه با مواد مخدر فعالیت می‌کرد.
این در حالی است که رییس جمهور غنی به تاریخ ۱۰ قوس فرمان ادغام اداره اراضی با وزارت شهرسازی و مسکن را صادر کرد. هم‌چنان در یک فرمان دیگر در ۲ جدی به ادغام وزارت ترانسپورت، اداره هوانوردی ملکی، اداره خط آهن، ریاست ترافیک و وزارت فواید عامه دستور داد.

کد خبر: 41367