مسئولان وزارت معارف می‌گویند که روند توزیع شهادت‌نامه‌های برقی برای فارغان مکاتب آغاز کرده و روز گذشته این موضوع را با رسانه‌ها شریک ساختند.
به گزارش خبرگزاری دید، میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف گفت:« با تطبیق پروسه‌ برقی‌شدن شهادت‌نامه‌ها نه تنها همگام با معیارهای بین‌المللی می‌شویم، که پس از این هر گونه اشتباهات در نام، نمره، مکتب فارغ‌ تحصیل در اسناد تحصیلی مرفوع شده و فارغان ما به زودترین فرصت بعد از ختم تحصیل صاحب سرتفکیت جهانی می‌شوند که با شهادت‌نامه‌ جوان یک کشور دیگر هیچ فرق نخواهد داشت.»
به گفه سرپرست وزارت معارف:« هم چنان تمام اسناد شاگردان شامل دیتابیس و به صورت کمپیوتری آرشیف می‌شود.»
سرپرست وزارت معارف با افزود:« تصمیم ما این است که امسال تمام بخش‌های آسیب‌پذیر و بروکراسی معارف را تکنالوجیکی بسازیم.»
گفتنی است که با کمپیوتری شدن سیستم توزیع شهادت‌نامه، فارغان هر ولایت می‌تواند شهادت‌نامه خود را در وقت کم با مهر و امضای ریاست معارف مربوطه دریافت کند.


کد خبر: 29180