ریاست جمهوری گزارش داد که وضعیت امنیتی شمال کشور از سوی رییس جمهور غنی بررسی شده است.


به گزارش خبرگزاری دید، وضعیت عمومی امنیتی شمال کشور امروز شنبه(۲۳حوت) در نشست امنیتی به ریاست رییس جمهور غنی بررسی شد.
در خبرنامه ارگ آمده که مارشال عبدالرشید دوستم نیز در این نشست حضور داشته است.
گفته می‌شود که در این نشست وضعیت عمومی امنیتی شمال کشور بررسی شده است و افزون بر آن عمل‌کرد نیروهای امنیتی نیز مورد قدردانی قرار گرفته است.
جلب و جذب افراد به صفوف نیروهای امنیتی و توجه به تجهیز و حمایت بیش‌تر از این نیروها، نیز از موضوعات مورد بحث این نشست بوده است.
حضور مارشال دوستم که پس از نزدیک به دو سال به کابل برگشته، در نشست بررسی وضعیت عمومی امنیتی شمال کشور از مسایل قابل توجه است.

کد خبر: 87160