وضعیت امنیتی شمال کشور در نشست امنیتی بررسی شد

کد خبر: 87161