گفته می‌شود که «پشتنی بانک» از کارمندان‌اش خواسته که از صحبت با زبان دری خودداری کنند وتنها به زبان پشتو حرف بزنند.
پیش از این نیز شماری از کارمندان این بانک، با برپایی تظاهرات، مدعی بودند که پشتنی‌بانک در برابر کارمندان‌اش تبعیض قایل می‌شود.

کد خبر: 7603