وزارت امور داخله در یک اقدام تازه به پولیس کشور دستور داده که شیشه‌های سیاه وسایط اشخاص زورمند را پاک نکرده و توسط خود مالکان وسایط پاک کنند.

وزارت امور داخله در یک اقدام تازه به پولیس کشور دستور داده که شیشه‌های سیاه وسایط اشخاص زورمند را پاک نکرده و توسط خود مالکان وسایط پاک کنند.
به گزارش خبرگزاری دید، نجیب دانش سخنگوی وزارت امور داخله در توییتر نوشته است:«هدایت به پولیس با وقار افغانستان؛ وقتی موتر شیشه سیاه و فلم دار را توقف می‌دهید، به راننده و مالک آن امر کنید تا شیشه‌های موتر خود را با دستان خود پاک کنند وآشغال آن را در داخل موتر خود انتقال دهد.»
سخنگوی وزارت داخله همچنان ادامه داده: انرژی و نیروی شما نباید در پاک کاری آشغال و کثافت افراد قانون شکن، زورگو و جنایت پیشه ضایع گردد.
بر بنیاد این توییت آقای دانش، پولیس صلاحیت دستگیری و حق فیر دارد.
گفتنی است که در این اواخر وزارت داخله اقدامات زیادی را برای مهار افراد مجرم و قانون شکن در کابل روی دست گرفته است.

کد خبر: 40732