عدم مشروعيت و مقبوليت حكومت وحدت ملى و حضور عناصر مافيايى در افغانستان، براى مسكو بستر مناسبى را بوجود آورده است.
لهذا در شرايط فعلى، نمى‌توان نقش مهم مسكو را در منطقه و افغانستان ناديده گرفت.


مسكو نگران است و نسبت به استراتژى ارگ و ریيس حكومت وحدت ملى بى‌اعتماد، اين بى‌اعتمادى دلايل روشن و قاطع از ديدگاه روسيه دارد.
يک: مسكو تبعيد جنرال دوستم، تقاعد و بركنارى عناصر آموزش ديده نظامى و امنيتى ( در اتحاد شوروى سابق)را از مراكز قدرت و عدم امتيازدهى در پروژه هاى انكشافى را نشانه‌هاى آشكار سياست منفى كابل نسبت به خود تلقى مى‌نمايد.
دو: روسيه هم‌اكنون دوران گذار از بحران فروپاشى اتحاد شوروى را پشت سر گذاشته است و لهذا به دنبال اعاده نقش خود به عنوان يک قدرت جهانى و منطقه‌ای است.
روسيه به بهانه نا امنى در افغانستان بار ديگر سيطره نفوذ، قدرت و حضور نظامى و امنيتى خود را در كشور هاى آسياى ميانه افزايش داده و در داخل افغانستان سعى نموده است تا با تماس با عناصر سياسى پريشان، نفوذ خود را تقويت نمايد.
سه: مسكو با همكارى تهران ارتباط خود را با گروه‌هایی از طالبان توسعه داده و به بهانه تأمين جغرافياى نفوذ خود، شبكه‌هاى وسيعى را سازماندهى كرده است.
عدم مشروعيت و مقبوليت حكومت وحدت ملى و حضور عناصر مافيايى در افغانستان، براى مسكو بستر مناسبى را بوجود آورده است.
لهذا در شرايط فعلى، نمى‌توان نقش مهم مسكو را در منطقه و افغانستان ناديده گرفت.
چهار: نكته‌اى را كه ما نبايد فراموش كنيم، موقعيت جیوپوليتيک و جغرافياى سياسى افغانستان می‌باشد كه از بدو تأسيس ( امير عبدالرحمن خان ) تا امروز به طور طبيعى ساحه نفوذ روسيه تزارى، اتحاد شوروى و روسيه امروزى قرار دارد.
واقعيت انكار ناپذير اين است كه كابل بعد از موافقت‌نامه «بن» سياست موازنه مثبت را به هيچ وجهه در دستور كار خود قرار نداده است.
مسكو از سياست‌هاى يک جانبه ارگ به شدت ناراحت است و اين ناراحتى را به تكرار، در ديدارهاى رسمى با رهبران حكومت وحدت ابراز نموده است.
پنج: از آنجا كه جغرافيای مانور مسكو به صورت تاريخى شمال كشور مى‌باشد، اين مسؤليت كاخ سپيدار است تا با درک اهداف راهبردى روسيه و اتحاد استراتيژيک تهران و مسكو، مديريت تحولات سياسى در داخل و رهبرى مذاكره با مسكو را در منطقه عملاً به دست بگيرد تا شاهد گسترش بحران توسط مسكو در جغرافياى رأى خود نباشد.
از صفحه عبدالحی خراسانی

کد خبر: 22025