نویسنده:

تمیم عاصی

در این سفر برای محمد اشرف غنی و‌ حکومت افغانستان زنگ خطر رسمی خروج و در عین حال مژده تعهدات مالی دراز مدت و حضور استخباراتی امریکا داده خواهد شد

محمد اشرف غنی قرار است به روز دوشنبه در راس یک هیئت ۱۳ نفری به واشنگتن سفر نموده و با رییس جمهور ترامپ ملاقات نماید. این سفر در اوج تنش‌ها میان دو کشور روی موافقت‌نامه صلح طالبان صورت می‌گیرد. اما این سفر از هرچیز دیگر عجله امریکا را برای نهایی‌ سازی ‌یک‌ موافقت نامه و ‌یک «صلح به عجله» نشان می‌دهد.
اما این سفر در این وقت حساس به چه معناست و پیامد‌های آن چیست؟
۱- صلح برای امریکا اولویت دارد و امریکا در عجله به‌ خاطر نهایی‌سازی موافقت نامه صلح ‌خروج نیرو‌های این کشور از افغانستان است.
۲- این سفر به یکبارگی و بدون پلان قبلی انجام می‌گیرد که نشان دهنده عزم امریکا برای خروج است.
۳- بعد از سفر عمران خان به امریکا و تفاهمات میان این دو کشور، اشرف غنی عدم دعوت خود را منحیث یک متحد استراتیژیک امریکا از آغاز ریاست جمهوری ترامپ به قصر سفید یک توهین دانسته ‌‌خود را به حاشیه می‌دید. این فرصتی برای جبران آن است.
۴- این سفر زیادتر برای متقاعد ساختن اشرف غنی برای قبول نمودن مسوده موافقت نامه صلح امریکا با طالبان تا متقاعد سازی ترامپ برای ادامه حضور امریکا در افغانستان است. اگر غنی این موافقت نامه را قبول نکند، امکان این است که ترامپ برای آقای غنی بگوید که ما موافقت نامه را به‌شکل یک جانبه با طالبان امضا نموده ‌نیروهای خود را بیرون می‌کنیم. موضوعات بعدی مربوط افغان‌ها است و آنها بین خود تفاهم کنند.
۵- این سفر زیادتر یک فرصت عکس گیری خواهد بود تا تجدید پیمان میان امریکا و حکومت افغانستان. ترامپ برای غنی تعهدات و ضمانت‌های لازم حمایت دراز مدت امریکا را در چارچوب BSA و SPA خواهد داد.
۶- و بالاخره در این سفر برای محمد اشرف غنی و‌ حکومت افغانستان زنگ خطر رسمی خروج و در عین حال مژده تعهدات مالی دراز مدت و حضور استخباراتی امریکا داده خواهد شد.

کد خبر: 53576