این نگاره‌ها نمایانگر گوشه‌هایی از آغاز روز و زندگی در کابل است، شهری که به شدت زنده و پر از امید است.

دو واسطه متفاوت؛ غلتک و موتر
لیمو فروش پیر در حال چانه زدن با مشتری
جاده های لوکس با وسیله کار این مرد همخوانی ندارد
جواری فروش
در انتظار مشتری
مشتری در حال وارسی گل
قصابی های پل سرخ
قصاب ماهر
جوانی در حال تلاش برای زندگی

کد خبر: 53972