شرکت تلگرام گزارش داده است که کاربران فعال آن به ۲۰۰ میلیون نفر در ماه رسیده است.
در این گزارش آمده است که اپلیکیشن تلگرام ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ میلیون نفر کاربر فعال در ماه دارد.
بر اساس این گزارش، اگر تلگرام یک کشور می‌بود، با این تعداد کاربر فعال ششمین کشور بزرگ جهان خواهد بود.


کد خبر: 26354