کارزاری زیر عنوان درست‌نویسی از سوی ریاست اطلاعات و فرهگ ولایت بلخ راه‌اندازی شد.
به گزارش خبرگزای دید، در این کارزار در گوشه و کنار شهر، از مردم خواسته می‌شد تا جمله‌ای را بنویسند که در صورت درست بودن جمله، به آنان قلم اهدا می‌شد.
صالح محمد خلیق رییس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ می‌گوید که ایجاد چنین کارزارهایی باعث می‌شود، توجه مردم به خواندن و نوشتن بیش‎تر شود.
توجه به سطح شهر که نشان‌دهنده فرهنگ جامعه است، در ولایت بلخ پیش از این نیز سابقه داشته است.
در گوشه و کنار این شهر، می‌توان یادگاه‌ها و نام‌گذاری‌هایی را بر خیابان‌ها دید که ربط مستقیم با فرهنگ کهن این شهر دارد.

کد خبر: 17214