خبرگزاری دید: معاون رییس جمهور امریکا نسبت به رفاه زنان و دختران در افغانستان تحت حکومت طا-لبان ابراز نگرانی کرد.

کاملا هریس به تازگی در گفتوگو با شبکه سیبیاس نگرانی خود را نسبت به وضعیت و حقوق زنان و دختران در افغانستان تحت حکومت طا-لبان ابراز کرده است.
هریس گفت: من نگرانم که طا-لبان آنچه را که ما میدانیم رفتار مناسب و رفتار درست با دختران و زنان است، رعایت نکردهاند. به همین دلیل است که ما در حال حاضر رویکرد در کنار طا-لبان را اتخاذ کردیم، زیرا این یکی از بزرگترین ملاحظات و نگرانیهای ما است.
در همین حال، هریس گفته است که از تصمیم بایدن برای خروج نیروها از افغانستان حمایت میکند و این که ایالات متحده با سازمان ملل متحد و سایر شرکا برای ارایه کمکهای بشردوستانه کار میکند.
وی افزوده است: یکی از مسایل مهم ما در مورد هر گونه گفتوگو با طا-لبان، دقیقاً همین نکته است؛ یعنی شرایط، وضعیت و نحوi برخورد با زنان و دختران، دسترسی به آموزش، بدون در نظر گرفتن نگرانی مان در مورد مبارزه با تروریزم و آنچه ما برای مقابله با این تهدید، نیاز داریم.
گفتنی است که روز گذشته یک مقام طا-لبان اعلام کرد به زنانی که بیش از ۴۵ مایل سفر میکنند، نباید اجازه سفر داده شود مگر این که توسط یکی از بستگان مرد همراهی شود.

کد خبر: 101094