رییس جمهور پیشین کشور می‌گوید که حراست از آزادی بیان و تأمین امنیت جان شهروندان از وظایف اصلی نهادهای امنیتی کشور است.

رییس جمهور پیشین کشور می‌گوید که حراست از آزادی بیان و تأمین امنیت جان شهروندان از وظایف اصلی نهادهای امنیتی کشور است.
به گزارش خبرگزاری دید، حامد کرزی رییس جمهور پیشین کشور با ابراز نگرانی از تهدیدهای رو به افزایشی که متوجه آزادی بیان و اهالی مطبوعات و رسانه‌های کشور شده است، اظهار داشت که مردم افغانستان تحت هر شرایطی از حقوق و آزادی‌های شان دفاع نموده و خواهان تعمیق و گسترش آن‌ها می‌باشند.
کرزی افزوده که با اشاره به حمله‌های مسلحانهٔ اخیر علیه تحلیلگران مسایل سیاسی و سایر مواردی که نمایانگر خفقان آزادی بیان و اختناق در کشور است، آزادی بیان و توجه به مصؤنیت مردم در امر استفاده از این حق اساسی یکی از دستاوردهای بنیادین افغانستان در سالیان پسین بوده است.
وی تصریح کرد: حمله به شهروندانی که از حقوق شان استفاده می‌کنند، تهدید بسیار جدی در برابر آزادی مردم است.
رییس جمهور پیشین کشور گفت که حراست از آزادی بیان و تأمین امنیت جان شهروندان از وظایف اصلی نهادهای امنیتی کشور است.
حامد کرزی اظهار داشت که مردم افغانستان حق دارند تا صدای اعتراض شان را در برابر قانون‌شکنی و بی‌عدالتی و همچنین برای تأمین صلح پایدار در کشور که مسئله حیاتی برای مردم افغانستان است، بلند کنند.

کد خبر: 58149