عکاس: اختر سهیل

لحظات پیش شهر کابل شاهد بارش شدید تگرگ بود که در اثر آن بام‌ها و معابر این شهر سفید پوش شد.

عکاس: اختر سهیل

به گزارش خبرگزاری دید، باشندگان نسبتاً کهن سال کابل می‌گویند که این تگرگ در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده و در این حجم دیده نشده است.
برخی از باشندگان کابل نیز با خرسندی از بارش این تگرگ، آن را برای فیلتر شدن هوای شهر و فرونشستن گرد وغبار شهری مفید می‌دانند.
هرچند باشندگان شهر کابل از این تگرگ بی‌سابقه خرسند هستند، ولی بارش تگرگ در این حجم به اشجار مثمر آسیب رسانده و در کنار خشکسالی بی‌سابقه زمستان سال پار، ضربه مهلکی به اقتصاد وابسته به کشاروزی کشور است.

عکاس اختر سهیل

کارشناسان کشاورزی به این نظر هستند که این تگرگ میوه‌های سردرختی را به شدت آسیب زده و میلیون‌ها افغانی خسارت به کشاروزان وارد خواهد کرد.


کد خبر: 28683