پرسش‌هایی که مستقیماً در مورد «خطابه‌ها و راهکار‌های خوب» آقای غنی در روزهای کمپاین انتخابات ریاست جمهوری و چند ماهی پس از تشکیل حکومت کنونی از سوی او به خورد مردم داده می‌شد، ولی امروز به زباله‌دان تاریخ واصل شده است.


ملک ستیز کارشناس مسایل سیاسی کشور در یادداشتی که خطاب به رییس جمهور نوشته، سوال‌هایی را مطرح کرده است که بدون شک پرسش از شهروند این کشور است.
پرسش‌هایی که مستقیماً در مورد «خطابه‌ها و راهکار‌های خوب» آقای غنی در روزهای کمپاین انتخابات ریاست جمهوری و چند ماهی پس از تشکیل حکومت کنونی از سوی او به خورد مردم داده می‌شد، ولی امروز به زباله‌دان تاریخ واصل شده است.

جناب رییس جمهور!
در یکی از کتابچه‌های یادداشت تان که روزهای نخست ریاست جمهوری زیاد استفاده می‌کردید، نکات مهمی را دریافتم. آن ‌روزها یادداشت می‌گرفتید. یکی از این کتابچه‌ها به دستم رسیده که نوشته بودید:

۱- این دولت وحدت ملی را باید به دولت قانونی تغییر دهیم. ادامه این دولت دشواری‌های کلان حقوقی به بار می‌آورد.
۲- ساختار نظام سیاسی به وضعیت کنونی و تعهدات سیاسی ما هماهنگی ندارد. بهترین گزینه، نظام مختلط است تا دولت افغانستان از بحران سیاسی گذار کند.
۳- انتخابات را باید جدی بگیریم. ما نیاز به مردم‌سالاری داریم. این مهم‌ترین وعده ما به مردم و جهانیان است.
۴- اگر محلات کار ایجاد نکنیم، در دل مردم شکست خواهم خورد و دسترخوان مردم، فقیرخواهد بود. این بدترین نوع شکست خواهد بود.
۵- باید شعار هم‌گرایی قومی و ملت‌سازی را به برنامه‌ها و استراتژی فعال تبدیل کنیم. تمامیت‌خواهی این سرزمین را نابود می‌سازد. این سرزمین مربوط به هر باشنده آن است. باید به فرهنگ‌های گوناگون کشورم فرصت آزادی و شکوفایی فراهم سازیم. شهروندان ما باید حقوق شهروندی خود را استفاده کنند. به زبان و شعور خود افتخار کنند.
۶- من میراث‌گیر دولت شکننده هستم. باید تساهل را به گونه‌ای ترویج کنیم که هر هم‌میهنم برای امنیت سهیم شود. امنیت پیش‌زمینه توسعه اقتصادی است.
۷- سیاست خارجی من به شدت بیمار است. باید در شرایطی که دولت ما در محور توجه جامعه جهانی‌است، فعال‌ترین سیاست خارجی و وزیر خارجه را برگیزینم.
۸- دکتور عبدالله را باید به یک پارتنر استراتژیک تغییر موضع دهم. هم‌گرایی ما به نفع این کشور است. تضادها نباید قربانی گیرد. باید حکومت متخصص و کارایی را مشترکاً ایجاد کنیم.
۱۰- من دولت بدون اپوزسیون را سزاوار نیستم. دولت بدون اپوزسیون مشروعیت ندارد. باید تلاش کنیم تا فرصت برای نقد سیاسی و گروه‌های سیاسی مهیا گردد.
۱۱- دولتی را که من رهبری خواهم کرد خیلی فاسد است. مفسدین را باید به زودترین فرصت از ارگ و حکومت به دور کنیم.
این کتابچه تان‌ را از زباله‌های آرشیف سیاست در یافتم که نزدیکان تان آن ‌را به تاریخ سپردند.


کد خبر: 21272