آغاز اعتراضات در کابل؛ کشتار مردم بس است!

جنبش قیام ملی افغانستان و شماری از نهاد‌های دیگر امروز در واکنش به حملات مرگ‌بار اخیر در افغانستان، تظاهرات برگزار می‌کند

ادامه مطلب