میدان‌هوایی آلماتی قزاقستان تحت کنترول روسیه درآمد

خبرگزاری دید: به دنبال اعتراضات و آشوب گسترده در قزاقستان، مسکو اعلان کرد که میدان‌هوایی آلماتی قراقستان کاملاً تحت کنترول نظامیان این کشور قرار دارد.

ادامه مطلب