آیینه کربلا

ویژه محرم- بخش نزدهم- رضا محمدی – شاعر
در یکی از شاهکارهای شعر فارسی، ترکیب بندی برای مهدی موعود سروده که هر بند را با نام جواهری مردف ساخته است. و در آن ها هم به حادثه کربلا چندین بار اشاره کرده است

ادامه مطلب