طرح ایجاد «اتاق ملی نظارت از رسانه‌ها» از سوی اطلاعات و فرهنگ به کابینه فرستاده شد

خبرگزاری دید: وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که طرح ایجاد اتاق ملی نظارت از رسانه‌ها را به کابینه سپرده است

ادامه مطلب