روند صلح افغانستان؛

نشست علمای افغانستان، پاکستان و عربستان برگزار شد

اتحادیه جهان اسلام به حمایت عربستان سعودی، نشست مشترک علمای برجسته دینی افغانستان و پاکستان را برگزار کرده است

ادامه مطلب