۱۰ کودک قاچاق شده افغان در پاکستان، به افغانستان تحویل شد

دادگاهی در پشاور دستور داده است ۱۰ کودکی را که به گونه غیرقانونی برای آموزش‌های دینی به پاکستان قاچاق شده، به کنسول‌گری افغانستان سپرده شود.

ادامه مطلب