برای اجماع داخلی «نهاد عالی مشورتی» ایجاد می‌شود

به منظور ایجاد «اجماع داخلی و مدیریت بهتر روند صلح» دولت در نظر دارد که نهادی به عنوان «ساختار عالی دولتی مشورتی» ایجاد کند.

ادامه مطلب