رمزگشایی حرکت هند در کابل

با توجه به چالش‌های امنیتی هند امروز، کاملاً ممکن است که سفر دوول سیگنالی برای پاکستان باشد که اگر این کشور همچنان به دنبال تغییر ساختار سیاسی]در افغانستان[ است، احتمالاً ناخواسته هرج و مرج پرهزینه و خشن را در افغانستان به ارث می‌برد

ادامه مطلب