چرا احزاب سیاسی افغانستان به پختگی نرسیده است؟

همین‌اکنون ده‌ها حزب در وزارت عدلیه کشور ثبت است و فعالیت می‌کند. اما پرسش این است که آیا احزاب سیاسی افغانستان به‌اساس معیارها و استندردهای لازم عمل می‌کند و به پختگی رسیده یا خیر…

ادامه مطلب