دست‌پاچگي حكومت از احتمال سقوط

حكومت اشرف غني با سرنوشت فروپاشی رژیم‌های دیکتاتوری و فسادپیشه که علیه مردم شان ظلم و استبداد روا داشته‌اند، روبه‌رو شده است…

ادامه مطلب