رییس جمهور غنی از بی‌استفاده ماندن میلیاردها دالر در پنج اداره دولتی سخن گفت

رییس جمهور اشرف غنی از پنج اداره دولتی یاد کرد که در آن ملیاردها دالر بودجه دولت بدون استفاده و راکد مانده است. آقای غنی از این ادارات اما نام نبرد

ادامه مطلب