فضلی:

اولویت اول حکومت افغانستان، تحقق تعهدات کنفرانس جنوا است

رییس عمومی اداره امور ریاست جمهوری، در برنامه حسابدهی دولت به ملت، اولویت‌های عمده دولت افغانستان را طی ماه‌ها و سال‌های پیش رو، با رسانه ها ارائه نمود

ادامه مطلب

مجلس نمایندگان به لغو برخی ادارات رای داد

مجلس نمایندگان شورای ملی کشور مصوبه‌ای را تصویب کردند که بر اساس آن اداراتی که بر اساس فرمان رییس جمهوری ایجاد شده است، مانند شورای امنیت ملی و اداره امور ریاست جمهوری لغو خواهد شد.

ادامه مطلب