تایید درج نام مادر در شناس‌نامه از سوی کابینه

درج نام مادر در شناسنامه، طرح تعدیل و ایزاد برخی مواد قانون ثبت احوال نفوس در نشست عمومی کابینه به ریاست محمد اشرف غنی تصویب شد. نشست کابینه روز پنج‌شنبه، سیزدهم سنبله برگزار شده است.

ادامه مطلب
اداره ثبت و احوال نفوس:

برای شهروندان بیرون از کشور تذکره داده می‌شود

محمدضیا همدرد می‌افزاید که اداره ثبت و احوال نفوس کشور طرح صادر تذکره را برای ۷ میلیون از شهروندان کشور که در بیرون از افغانستان، حضور دارند، روی دست دارد

ادامه مطلب