عبدالصبور قانع به عنوان والی جدید هرات گماشته شد

خبرگزاری دید: اداره مستقل ارگان‌های محلی خبر داده که سید عبدالوحید قتالی والی پیشین هرات برکنار و جنرال عبدالصبور قانع با حفظ رتبه نظامی‌اش جانشین او شده است

ادامه مطلب