رییس اداره نورم استندرد به ۱۶ سال حبس محکوم شد

دادستانی کل کشور اعلام کرده است که سرپرست ریاست اداره نورم و استندرد به اتهام اخذ رشوت به ۱۶ سال حبس تنفیذی و پرداخت ۱۰۰ هزار دالر امریکایی و انفصال از وظیفه به مجازات محکوم شده است

ادامه مطلب