انستیتوت صلح امریکا:

ادغام جنگجویان طالبان در صفوف نیروهای امنیتی چالش برانگیز است

انستیتوت صلح امریکا در گزارشی تحت عنوان «بدون بازگشت به عقب؛ توافق سکتور امنیتی پسا-صلح افغانستان» به چالش‌های فرا روی ادغام جنگجویان طالبان در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان پرداخته و آن را برای رهبران آینده این کشور چالش‌برانگیز خوانده است

ادامه مطلب