اربعین حسینی؛ منشا تاریخی آن به کجا می‌رسد

باید دید در کهن‌ ترین متون مذهبی ما، از «اربعین‌» چگونه یاد شده است‌. به عبارت ‌دیگر دلیل برزگداشت اربعین چیست‌؟

ادامه مطلب