سخنگوی وزارت دولت در امور صلح:

طالبان اطمینان دهند که نزد آنان هیچ اسیر دولت باقی نمانده است

ناجیه انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح می‌گوید حکومت افغانستان تمام ضروریات آغاز مذاکرات میان‌افغانی را برآورده کرده و طرف مقابل نیز باید به مردم اطمینان دهد که هیچ اسیر نزد آنان باقی نمانده است.

ادامه مطلب