افغانستان و شکست امپراتوری‌ها؛ ۱۱ سپتمبر بهانه اشغال افغانستان (۵۰)

خطوط روشن اراده امریکا بر نظم نوین جهانی، خاورمیانه جدید و تحدید نقش چین و روسیه را می‌توان در « استراتژی امنیت ملی امریکا» که در سپتمبر ۲۰۰۲، یعنی پس از اشغال افغانستان و آمادگی برای اشغال عراق به روشنی ملاحظه کرد

ادامه مطلب