امنیت ملی:

شورای کویته به طالبان دستور داده تجمعات مردمی را هدف بگیرند+اعترافات تروریست

ریاست عمومی امنیت ملی تاکید کرده که شورای کویته به طالبان هدایت داده تا تجمعات مردمی را هدف حمله‌های تروریستی قرار دهند و از گرفتن مسئولیت ابا ورزند

ادامه مطلب